top of page

Informacje dla kontrahentów firmy SAP-POŻ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 

I. Administrator

SAP-POŻ Walaszek SP. J. siedzibą  ul. Wspólna 1a, 35-205 Rzeszów  NIP: 517-036-44-36  REGON: 181049572 która świadczy usługi oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika. SAP-POŻ Walaszek SP. J. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Firmy określoną w Regulaminie.

 

II. Obowiązki  informacyjne  Administratora

 1. Administrator  deklaruje,  że  dołożył  wszelkiej  staranności,  aby  obowiązki  te  wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.

 2. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 

III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania  danych  osobowych.

 1. Do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników zostały  dedykowane  poniższe  dane  kontaktowe:  adres  e-mail:  sappoz_walaszek@op.pl oraz adres korespondencyjny SAP-POŻ Walaszek SP. J. siedzibą  ul. Wspólna 1a, 35-205 Rzeszów

 

IV. Oświadczenie Administratora

 

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

 •  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

 •  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 •  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

 •  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

 •  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,

 •  przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

 •  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.

 

3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

 

V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez SAP-POŻ Walaszek SP. J.

 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

1) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży oraz korzystanie z innych usług świadczonych w ramach zawartych umów - dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności.  Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania,

 • adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),

 • adres e-mail,

 • numer telefonu.

 

Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną, za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach.

 

 

VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 

 1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom SAP-POŻ Walaszek SP. J. z siedzibą  ul. Wspólna 1a, 35-205 Rzeszów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.

 2. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji/montażu towarów zakupionych przez Użytkowników,

 • operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)

 • firmom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych przez Użytkowników.

   3. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

   4.  Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego. 

   5.   Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

 

VII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 

1. Dane osobowe  mogą być przechowywane:

 • dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową,

 • dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

 

VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 • prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych;

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – w przypadkach gdy przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej zgody;

 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych - jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny;

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach I i II powyżej).

 

IX. Możliwość wyboru w zakresie  zbieranych  przez Administratora  danych  osobowych

 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży, świadczenia usług.

 2. Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.

bottom of page